صادق شعبانی
کارشناس ارشد سیسکو

آموزش راه اندازی EtherChannel در سیسکو در قالب سناریو

بعد از یادگیری مباحث مربوط به ETHERCHANNEL شما باید قادر به حل سناریو مرتبط باشید. سناریو زیر را در نظر بگیرید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
1
 • خواسته ها

1.بین 2 سوئیچ از طریق پروتکل PAGP ، اترچنل ایجاد کنید .

2.در سوئیچ 0 نوع الگوریتم LOAD-BALANCE باید SRC-DST-MAC و در سوئیچ 1 نوع الگوریتم باید یdst-ip باشد.

3.با توجه به اینکه 2 سمت اترچنل سوئیچ است چه فیچری باعث ارتقای امنیت می شود؟کانفیگ های مربوطه به آنرا انجام دهید.


 • مباحث مفهومی

1.در سناریو فوق ، در چه شرایطی ، اترچنل درست شکل نمی گیرد؟و خروجی زیر را شاهد خواهیم بود؟

IOU2#show etherchannel summary 
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SD)     PAgP   Et0/0(I)  Et0/1(I)  


می دانیم که اگر اترچنل درست شکل بگیرد ، وضعیت کامند خروجی بصورت زیر است :

IOU1#show etherchannel summary 
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     PAgP   Et0/0(P)  Et0/1(P)  

IOU1#

2. با توجه به اینکه در یک سمت 4 کلاینت و در سمت دیگر 2 سرور داریم ، چه تمهیداتی جهت جلوگیری از ایجاد گلوگاه انجام می دهید؟ ایا در این سناریو ما چنین مشکلی داریم؟چه تغییری باید در سناریو انجام شود؟

3.شما بعنوان ادمین شبکه itpro در صورتی که در شبکه ، غیر از سوئیچ های کاتالیست سیسکو ، سوئیچ های برند دیگری هم دارید جهت ایجاد اترچنل از چه پروتکلی استفاده میکنید؟

4.اگر بخواهید از مد on استفاده کنید جهت جلوگیری از اشتباهات انسانی چه تمهیدی انجام می دهید؟


صادق شعبانی
صادق شعبانی

کارشناس ارشد سیسکو

صادق شعبانی ( هکر قانونمند ، مهندس مایکروسافت ، کارشناس ارشد سیسکو ) : انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه.

نظرات