صادق شعبانی
کارشناس ارشد سیسکو

بررسی مراحل سه گانه پروتکل STP و آموزش راه اندازی STP سیسکو

در سری سناریو های سیسکو امروز می خواهیم به بررسی مراحل سه گانه پروتکل STP و آموزش راه اندازی STP بپردازیم. ابتدا سناریو را تشریح می کنیم و روش حل مسئله را باز می کنیم و با هم این سناریو را انجام می دهیم : در این قسمت قصد داریم مراحل 3 گانه STP که در هر مرحله آن سوئیچ روت و نقش پورتها مشخص می شد را بررسی کنیم:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
1
22
33
44
 • مرحله 1 : انتخاب سوئیچ روت

با توجه به BID ها ، سوئیچی می تواند روت باشد که نسبت به سایر سوئیچ ها دارای BID کمتر باشد.نقش پورتهای سوئیچ روت همگی DESIGNATED PORT هستند.

 • مقادیر BID در سناریو 1 :
22
BID SW1 = 32768:00D0.D38E.A370
BID SW2 = 32768:00D0.588D.B995

اگر تبدیا مبنا صورت بگیرد :

(D38E)16=( 54,158)10
(588D)16=(22,669 )10

BID SW1 > BID SW2 , "SW2" IS ROOT BRIDGE

SW2#SHOW SPANning-tree 
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 00D0.588D.B995
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 00D0.588D.B995
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

5
 • مقادیر BID در سناریو 2 :
8888
BID SW1 = 32768:000C.CF13.52A6

BID SW2 = 32768:0004.9A36.8D78

BID SW3 = 32768:0009.7C53.649E

BID SW1 > BID SW3 > BID SW2 , "SW2" IS ROOT BRIDGE
(C)16=(12)10

SW.2#SHOW SPANning-tree 
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0004.9A36.8D78
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0004.9A36.8D78
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

SW.2#

6
 • مقادیر BID در سناریو 3 :
9999
BID SW1 = 32768:00E0.F991.C369

BID SW2 = 32768:0001.C7B1.2073

BID SW3 = 32768:0001.64B2.0689

BID SW4 = 32768:0060.7046.10B7


(00E0)16=( 224)10

(0001)16=(1 )10 

(C7B1)16 = (51,121)10

(64B2)16 =(25,778 )10

(0060)16 =(96)10

BID SW1>BID SW4>BID SW2>BID SW3 , "SW3" IS ROOT BRIDGE

SW-3#SHOW SPANning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.64B2.0689
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0001.64B2.0689
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

7
 • مرحله دوم : انتخاب ROOT PORT

برای این انتخاب 3 معیار وجود دارد :

1.LOWER ROOT PATH COST
2.SENDER BID کمتر
3.SENDER PORT ID کمتر
 • سناریو 1 :
8
 • طبق نخستین ملاک که COST است ، مقدار COST هر 2 تااینترفیس SW2 تا سوئیچ روت برابر و مقدارش 19 است.
 • طبق ملاک دوم ، SW2 از یک سوئیچ BPDU می گیرد ، این ملاک هم برای این سناریو قابل استفاده نیست.
 • طبق ملاک سوم ، از دید پورتهای SW2 ، ترکیب PRIO.NBR پورت روبری FA0.1 از SW2 کمتر است یعنی SW2 می بینید که ترکیب PRIO.NBR از پورت FA 0.1 نسبت به پورت دیگرش برابر با 128.1 است که مقدار کمتری است پس می تواند ROOT PORT و پورت دیگر بلاک باشد.
9
SW1#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Root FWD 19    128.1  P2p
Fa0/2      Altn BLK 19    128.2  P2p

 • مرحله دوم سناریو 2 (انتخاب ROOT PORT):

طبق نخستین ملاک که COST است ، مقدار COST هر 2 تااینترفیس SW2 تا سوئیچ روت برابر و مقدارش 19 است.این ملاک برای این توپولوژی مناسب و هر 2 تااینترفیس می توانند ROOT PORT باشند.

10
SW.1#SHOW SPAnning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Root FWD 19    128.1  P2p


SW.3#SHOW SPAnning-tree 
Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Root FWD 19    128.2  P2p

 • مرحله دوم سناریو 3 (انتخاب ROOT PORT)

همانطور که در تصویر هم پیداست پورتهای FA 0.1 و FA 0.2 از سوئیچ های SW1 و SW4 می توانند طبق ملاک COST نقش آنها ROOT PORT باشد:

12
SW-1#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Root FWD 19    128.2  P2p


SW-4#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Root FWD 19    128.1  P2p

SW-4#

اما ملاک COST برای اینکه مشخص شود کدام پورت FA 0.1 یا FA 0.2 از SW2 باید ROOT PORT شود قابل استفاده نیست چرا که هر 2 پورت اولا" فاصله آنها تا سوئیچ روت برابر و ثانیا" ، اگر قرار باشد هر دو پورت RP باشند امکان وجود LOOP در شبکه هست ، پس برای اینکه نقش پورتهای SW2 پیدا شود سراغ ملاک دوم می رویم : ملاک دوم SENDER BID بود و اینکه ببینیم کدام سوئیچ ارسال کننده BPDU به سمت SW2 دارای BID کمتری است ؟

BID SW1 = 32768:00E0.F991.C369
BID SW4 = 32768:0060.7046.10B7


(00E0)16=( 224)10

(0060)16 =(96)10

BID SW1 > BID SW4

13

از دید SW2 مقدار BID سوئیچ SW4 کمتر است پس پورت FA0.2 از SW2 میتواند ROOT PORT باشد.

14
Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Altn BLK 19    128.1  P2p
Fa0/2      Root FWD 19    128.2  P2p
 • مرحله سوم : انتخاب DESIGNATED PORT و BLOCK PORT

ملاک ها:

1.LOWER ROOT PATH COST
2.SENDER BID کمتر
3.SENDER PORT ID کمتر

تذکر :در سناریو نخست در همان مرحله دوم نقش تمام پورتها مشخص شد.

 • سناریو دوم :
15

ملاک نخست برای انتخاب نقش ، مقدار COST کمتر بود که در این سناربو این ملاک قابل استفاده نیست.ملاک دوم SENDER BID است و باید BID سوئیچ های SW1 و SW3 با یکدیگر مقایسه شوند.

BID SW1 = 32768:000C.CF13.52A6

BID SW3 = 32768:0009.7C53.649E

BID SW1>BID SW3

پس چون BID سوئیچ SW3 کمتر است پس پورتش میتواند DP و پورت دیگر بلاک باشد.

16
SW.1#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Altn BLK 19    128.2  P2p

SW.3#SHOW SPANning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Desg FWD 19    128.1  P2p

 • سناریو سوم

پورتهای FA 0.1 و FA 0.2 از سوئیچ های SW1 و SW4 می توانند طبق ملاک نخست که COST کمتر تا سوئیچ روت است DP باشند اما پورت FA 0.1 از سوئیچ 2 تنها می تواند بلاک باشد.

17
SW-1#SHOW SPAnning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Desg FWD 19    128.1  P2p


SW-4#SHOW SPanning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2      Desg FWD 19    128.2  P2p

SW-2#SHOW SPAnning-tree 

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1      Altn BLK 19    128.1  P2p



صادق شعبانی
صادق شعبانی

کارشناس ارشد سیسکو

صادق شعبانی ( هکر قانونمند ، مهندس مایکروسافت ، کارشناس ارشد سیسکو ) : انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه.

نظرات