تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

تنظیمات و دستورات اولیه CDP در روترهای سیسکو

مشاهده Device Member ها با استفاده از دستور show cdp neighbors

ITPRO-R1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID  Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
ITPRO-R2
Ser 0/0     156      R    C2600    Ser 0/0
ITPO-S1
Fas 0/0     149      S    2950    Fas 0/1
ITPRO-R1#

مشاهده ریز اطلاعات CDP Neighbor ها با استفاده از دستور show cdp neighbor detail

ITPO-R1#show cdp neighbor detail
Device ID: ITPO-R2
Entry address(es): 
IP address : 172.17.0.2
Platform: cisco C2600, Capabilities: Router
Interface: Serial0/0, Port ID (outgoing port): Serial0/0
Holdtime: 143
Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
echnical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
advertisement version: 2
Duplex: full
---------------------------
Device ID: ITPRO-S1
Entry address(es): 
Platform: cisco 2950, Capabilities: Switch
Interface: FastEthernet0/0, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/1
Holdtime: 136
Version :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE(fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-May-05 22:31 by jharirba
advertisement version: 2
Duplex: full
ITPRO-R1#

مشاهده تنظیمات CDP روی Interface با استفاده از دستور show cdp interface

ITPRO-R1#show cdp interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
FastEthernet0/1 is administratively down, line protocol is down
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
Serial0/0 is up, line protocol is up
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
Serial0/1 is administratively down, line protocol is down
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds
ITPRO-R1#

مشاهده وضعیت CDP با استفاده از دستور show cdp

ITPRO-R1#show cdp
Global CDP information:
Sending CDP packets every 60 seconds
Sending a holdtime value of 180 seconds
Sending CDPv2 advertisements is enabled

ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری
منبع : جزیره سیسکو وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد


#انواع_interface_های_روتر #غیر_فعال_کردن_cdp #مشاهده_تنظیمات_cdp_روی_روتر_سیسکو #cdp_چیست #انواع_interface_در_روتر_سیسکو #کاربرد_cisco_discovery_protocol_در_سیسکو #تنظیمات_cdp_روی_روتر_سیسکو #cdp_در_سیسکو #دستور_show__در_روتر_سیسکو #پیکربندی_cdp_روی_سیسکو
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
4 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند