تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

TROUBLE TICKET 2 : STP AND VLAN

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L

در سناریو زیر ، در VLAN 2 ، پورتهای سوئیچ های IOU1 و IOU3 دارای نقش منحصر به فرد خود هستند اما در سوئیچ IOU2 ، در VLAN 2 هیچکدام از پورتها نقشی ندارند.

1

در سوئیچ IOU1


IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Back BLK 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#

در سوئیچ IOU2


IOU2#SHOW SPAnning-tree VLAN 2

Spanning tree instance(s) for vlan 2 does not exist.

در سوئیچ IOU3


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Altn BLK 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#
IOU3#

همانطورکه می بینید پورتهای سوئیچ IOU2 در VLAN 2 هیچ نقشی ندارند.

در قدم اول ، چک می کنیم که آیا VLAN 2 در سوئیچ IOU2 ساخته شده است یا خیر ؟


IOU2#SHOW VLAN Brief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/0, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                        Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/3
                        Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  
1002 fddi-default           act/unsup 
1003 token-ring-default        act/unsup 
1004 fddinet-default         act/unsup 
1005 trnet-default          act/unsup 
IOU2#حالا وضعیت ترانک را چک میکنیم :


IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#SHOW INT TRUNk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1-4094
Et0/2        1-4094
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1-2
Et0/2        1-2
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2


همه چیز عادی به نظر می رسد ، شاید اینترفیس ها در وضعیت بخصوصی باشند


IOU2#SHOW INT ETHer0/1
Ethernet0/1 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INT ETher0/2
Ethernet0/2 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INT ETher2/1
Ethernet2/1 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INT ETher2/2
Ethernet2/2 is up, line protocol is up (connected)

در خروجی این دستور ها ( قسمت LINE PROTOCOL ) نشان داده شده است که تمامی اینترفیس ها به درستی تنظیم شده اند.

به نظر می رسد اشکال مربوطه یعنی

IOU2#SHOW SPAnning-tree VLAN 2

Spanning tree instance(s) for vlan 2 does not exist.

به این خاطر باشد که پروتکل STP برای VLAN 2 غیر فعال شده باشد.باز از SHOW RUN کمک خواهیم گرفت :


IOU2#
IOU2#SHOW RUN  
!     
!     
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 2

جهت فعال کردن پروتکل STP برای VLAN 2 از دستور زیر استفاده می کنیم

IOU2(config)#SPANning-tree VLAN 2

و حالا اگر کامند زیر را بزنیم :


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    100
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 100    128.2  Shr 
Et0/2        Altn BLK 100    128.3  Shr 
Et2/1        Altn BLK 100    128.66  Shr 
Et2/2        Altn BLK 100    128.67  Shr 

IOU2#

می بینیم که پروتکل STP برای VLAN 2 فعال شده است ، حال که اینطور است یکبار دیگر ، نقش پورتها را در سوئیچ های مختلف بررسی می کنیم :

نقش پورتها (و وضعیت پروتکل STP ) برای VLAN 2در سوئیچ IOU1


IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#


نقش پورتها (و وضعیت پروتکل STP ) برای VLAN 2در سوئیچ IOU2


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    100
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 100    128.2  Shr 
Et0/2        Altn BLK 100    128.3  Shr 
Et2/1        Altn BLK 100    128.66  Shr 
Et2/2        Altn BLK 100    128.67  Shr 

IOU2#

نقش پورتها(و وضعیت پروتکل STP ) برای VLAN 2در سوئیچ IOU3


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    34 (Ethernet1/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU3#

33

همان اشکال همیشگی در GNS3 !!!


همانطور که قبلا" هم گفتم تمام لینک ها در GNS3 ، همگی ETHERNET و با COST 100 هستند و حالا که من از کامند زیر

IOU2(config)#SPANning-tree VLAN 2

استفاده کرده ام مقادیر به دیفالت خود بازگشته اند . باید توجه داشت که اشکال ما در این LAB نداشتن نقش پورتها بود که حل شد اما یک اشکال دیگر با آن مواجه شدیم . من تمام لینک ها را GIG فرض کرده ام اما حالا که همه چیز به دیفالت بازگشته است ، COST ها هم عوض شده است!همچنین سوئیچ IOU2 را بعنوان BACKUP انتخاب می کنم

من یکبار دیگر مقادیر COST و نوع لینک را در IOU2 عوض کرده و یکبار دیگر نقش پورتها را بررسی میکنیم :


IOU2(config)#INTerface RAnge ETHernet 0/1-2
IOU2(config-if-range)#SPANning-tree LINk-type POint-to-point 
IOU2(config-if-range)#SPAnning-tree COST 4
IOU2(config-if-range)#EXIT

IOU2(config)#INT RAnge ETHernet 2/1-2
IOU2(config-if-range)#SPanning-tree LINk-type POInt-to-point 
IOU2(config-if-range)#SPAnning-tree COST 4

IOU2(config)#SPANning-tree VLAN 2 ROOT SECondary 

بررسی وضعیت پروتکل و نقش پورتها در IOU2


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Altn BLK 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU2#

حال که نقش پورتها بر اساس COST 4 و مقدار PR IOU2عوض شده اند ، لازم است یکبار دیگر در تصویر مربوطه که برای درک بیشتر گذاشته شد تجدید نظر کنیم.

IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Altn BLK 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU2#

IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002


Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#

45

حالا که همه چیز در VLAN 2 درست عمل می کند بیائید ، برای حسن ختام این LAB ، خودمان مجددا" STP را روی VLAN 2 غیر فعال کنیم تا صحت آنچه که تاکنون در خصوص آن صحبت می کردیم را یکبار دیگر ببینیم :

عملکرد نرمال STP در VLAN 2 قبل از غیر فعال کردن آن در سوئیچ IOU2


IOU2#SHOw SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg LIS 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p


وضعیت STP بعد از غیر فعال کردن در VLAN 2 از سوئیچ IOU2


IOU2(config)#NO SPANning-tree vlan 2
IOU2(config)#
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#show spanning-tree vlan 2

Spanning tree instance(s) for vlan 2 does not exist.

IOU2#

نقش پورتهای سوئیچ های IOU1 و IOU3 در VLAN 2


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Back BLK 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Altn BLK 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#

1
#اشکال_نداشتن_نقش_پورت_در_vlan #غیر_فعال_شدن_stp_برای_یک_vlan
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند