تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

TROUBLE TICKET 3 : STP AND TRUNK

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L

در این لابراتوار 3 عدد سوئیچ وجود دارد که بین آنها از 2 لینک بعنوان REDUNDANCY استفاده کرده ام.سوئیچ IOU1 بعنوان سوئیچ روت و سوئیچ IOU2 بعنوان BACKUP آن در VLAN 2در نظرگرفته شده است.تمام لینک ها ازنوع GIG هستند .اشکال این سناریو این است که پورتهای GIG0.1 و GIG0.2 فاقد هرگونه نقش در VLAN 2 هستند و 2 پورت دیگر سوئیچ IOU2 دارای نقش های RP و بلاک هستند.

1

IOU2#
IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    8
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU2#
IOU2#
IOU2#


رفع اشکال و TSHOOT


جهت عیب یابی این مسئله ابتدا تنظیمات STP را در سوئیچ ها بررسی می کنیم :

وضعیت پروتکل STP و نقش پورت ها در سوئیچ IOU1


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#
IOU1#

وضعیت پروتکل STP و نقش پورت ها در سوئیچ IOU2


IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    8
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU2#


وضعیت پروتکل STP و نقش پورت ها در سوئیچ IOU3


IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    34 (Ethernet1/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg LRN 4     128.67  P2p 

IOU3#
IOU3#
IOU3#

دقت کنید که :


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 
Root ID  Priority  24578
       !
       This bridge is the root
       !

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 !
 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       


IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 !
 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)

همانطور که دیدیم پروتکل تمام سوئیچ ها PVST+ بود که در آن ، براساس خواسته های ما ، مقدار PR با شماره VLAN مربوطه جمع شده است.

اما چه چیزی باعث می شود که روی 2 تا پورت ، STP کار نکرده و فاقد نقش باشد؟شاید آن اینترفیس ها دارای وضعیت بخصوصی باشند :


IOU2#SHOW INTerfaces ETHer0/1
Ethernet0/1 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INTerfaces ETHer0/2
Ethernet0/2 is up, line protocol is up (connected)


IOU2#SHOW SPANning-tree INCONsistentports 

Name         Interface       Inconsistency
-------------------- ---------------------- ------------------

Number of inconsistent ports (segments) in the system : 0

IOU2#

ظاهرا" تمام اینترفیس ها مشکلی ندارند و نرمال هستند.

بیائید وضعیت های VLAN و ترانک را چک کنیم !


IOU2#SHOW VLAN Brief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/0, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                        Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/3
                        Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  
1002 fddi-default           act/unsup 
1003 token-ring-default        act/unsup 
1004 fddinet-default         act/unsup 
1005 trnet-default          act/unsup 
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#SHOW INT 
IOU2#SHOW INTerfaces TR
IOU2#SHOW INTerfaces TRunk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2

ظاهرا" اشکال از تنظیمات ترانک است ، به این قسمت دقت کنید :


Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2

انگار تنها اطلاعات VLAN 1 مجاز به عبور از پورت های Et01 و Et02 هستند و اطلاعات VLAN 2 مجاز به عبور از این پورتها نیستند.

اگر SHOW RUN بگیریم


IOU2#SHOW RUN
Building configuration...

!     
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1
 switchport mode trunk
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 4
!     
interface Ethernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1
 switchport mode trunk
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 4
!

می بینیم که همانطور که در بالا گفته شد ، روی 2 پورت مزبور کانفیگ هایی انجام شده که سبب می شودروی پورت های ترانک ، تنها اطلاعات مربوط به VLAN 1 مجاز به عبور باشد .


switchport trunk allowed vlan 1

حالا برای رفع این اشکال ، از طریق کامند زیر ، اجازه عبور اطلاعات کلیه VLAN ها از طریق لینک ترانک را می دهیم :


IOU2(config)#INterface RAnge ETHernet 0/1-2 
IOU2(config-if-range)#SWitchport TRunk ALlowed VLAn ALL
IOU2(config-if-range)#

برای اینکه از تنظیمات ترانک در تمام سوئیچ ها مطمئن شویم تمام آنها را چک می کنیم :


IOU1#SHOW INT TRUnk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et1/1        on      802.1q     trunking   1
Et1/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1-4094
Et0/2        1-4094
Et1/1        1-4094
Et1/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1-2
Et0/2        1-2
Et1/1        1-2
Et1/2        1-2
IOU2#SHOW INT TRUNk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1-4094
Et0/2        1-4094
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1-2
Et0/2        1-2
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2IOU3#SHOW INT TRUNk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et1/1        on      802.1q     trunking   1
Et1/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et1/1        1-4094
Et1/2        1-4094
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et1/1        1-2
Et1/2        1-2
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2

حالا که اشکال ما در این LAB حل شده یکبار دیگر نقش پورتها را بررسی می کنیم :


IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#
IOU2#
IOU2#SHOW SPAnning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Altn BLK 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU2#
IOU2#

IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#

STP
#اشکالات_stp #اشکالات_سناریوهای_سیسکو #نداشتن_نقش_پورت_در_stp #اشکالات_ترانک_و_stp
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند