تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

تغییر مسیر ترافیک : TROUBLE TICKET 5

صادق شعبانی
صادق شعبانی
1 پسند
225 بازدید
0 نظر
46 ماه قبل

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L

سناریو زیر را در نظر بگیرید :

1

سوئیچ IOU2 بعنوان سوئیچ روت برای VLAN 20 انتخاب شده است .


IOU2#SHOW SPANning-tree 
VLAN0020 
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
     
 Bridge ID Priority  24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300
     
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 
     
IOU2#


همچنین این سوئیچ ، مسیر پیش فرض عبور ترافیک های ارسالی از سمت کلاینت به سمت سوئیچ لایه CORE بود .اما مدتی است که تحلیل گران ترافیک شبکه اطلاع داده اند که ترافیک ارسالی کلاینت ، به جای عبور از سوئیچ IOU2 به سمت CORE از سوئیچ IOU3 عبور می کنند.

2

IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  20
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    33 (Ethernet1/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#

همانطور که می بینیم این سوئیچ اذعان میکند که سوئیچی با MAC aabb.cc00.0300 که روی پورت Ethernet1.0 خود می بیند سوئیچ روت است .پورت Ethernet1.0 از سوئیچ IOU2 در طرف مقابل به سوئیچ IOU3 متصل است.

همچنین می توانیم از دستور زیر هم به این موضوع پی ببریم :

IOU2#SHOW CDP NEighbors 
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
         S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, 
         D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay 

Device ID    Local Intrfce   Holdtme  Capability Platform Port ID
IOU3       Eth 1/0      130       R S  Linux Uni Eth 1/0
IOU1       Eth 0/0      179       R S  Linux Uni Eth 0/0
IOU4       Eth 2/0      129       R S  Linux Uni Eth 2/0
IOU2#
IOU2#


بگذارید خود سوئیچ IOU3 را در مورد روت بودن برای VLAN 20، بررسی کنیم :


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  20
       Address   aabb.cc00.0300
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  20   (priority 0 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 

IOU3#

عبارت This bridge is the root به این معناست که این سوئیچ برای VLAN 20 روت است و نقش تمام پورت های آن DP می باشد.اگر به مقدار bridge priority آن دقت کنیم :

Bridge ID Priority  20   (priority 0 sys-id-ext 20)

می بینیم که pr خود سوئیچ 0 بود که با شماره vlan جمع شد و حالا pr این سوئیچ همانطور که در قسمت روت نوشته شده است برابر با 20 و کوچکتر از مقدار 24xxx سوئیچ IOU2 که سوئیچ دیفالت ما برای روت شدن بود ، است.


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  20
       Address   aabb.cc00.0300

همچنین اگر از کامند show run و یا کامند دوم آن استفاده کنیم ، به یک نتیجه واحد می رسیم

کامند معمول show run


IOU3#show run
Building configuration...
   
!     
!     
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 20 priority 0

کامند دوم


IOU3#show run | section spanning-tree
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 20 priority 0

همانطور که دیدیم مقدار pr برای این سوئیچ بصورت دستی به مقدار 0 تغییر پیدا کرده است.برای لغو دستور مورد بحث از کامند زیر استفاده می کنیم :

IOU3(config)#no spanning-tree vlan 20 pr 0

حالا همه چیز ، به روال قبلی خود باز میگردد :IOU2#show spanning-tree 
VLAN0020 
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
     
 Bridge ID Priority  24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 
     
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 
     
IOU2#

IOU3#show spanning-tree vlan 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    4
       Port    33 (Ethernet1/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Altn BLK 4     128.2  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 

IOU3#

#تغییر_جریان_ترافیک #اشکالات_stp #تغییر_priority_سوئیچ
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...