تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

تغییر مسیر ترافیک 2 : TROUBLE TICKET 6

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L


سناریو زیر را در نظر بگیرید :

1

سوئیچ IOU2 بعنوان سوئیچ روت برای VLAN 20 انتخاب شده است .


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAn 20

VLAN0020

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#


اشکال سناریو

مدتی است که تحلیل گران ترافیک شبکه اطلاع داده اند که ترافیک ارسالی کلاینت ، به جای عبور از سوئیچ IOU2 به سمت CORE از سوئیچ IOU3 ( و IOU2 )به سمت سوئیچ CORE می رود.

2

در این سناریو تمام لینک ها GIG هستند و مقدار COST پیش فرض آنها همگی 4 است.با توجه به تغییر جریان عبور ترافیک ، احتمالا" مسیر فعلی به سمت سوئیچ IOU2 نسبت به مسیر قبلی و لینک بین IOU2 و IOU4 بهترین مسیر می باشد که احتمالا تغییری در تنظیمات دیفالت داده شده است.خب با هم بررسی می کنیم :

خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU2


IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#

خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU3


IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    4
       Port    33 (Ethernet1/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 

IOU3#
IOU3#

خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU4


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    8
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Altn BLK 10    128.65  P2p 
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 

IOU4#
IOU4#

با بررسی خروجی کامند های فوق متوجه 2 نکته خواهیم شد ، اول اینکه مقدار cost اینترفیس gig2/0از مقدار پیش فرض 4 تغییر پیدا کرده است.


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0 (gig2/0)        Altn BLK 10    128.65  P2p 

IOU4#

دوم اینکه مقدار cost از سویئچ IOU4 تا سوئیچ روت برابر با 8 است!


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20
VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    8

همچنین در خروجی SHOW RUN


IOU4#SHOW RUN
Building configuration...
!     
interface Ethernet2/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 10

همانطور که دیدیم هزینه پورت GIG 2/0 از سوئیچ IOU4 دستکاری شده است و جالب اینجاست کامند استفاده شده برای اینکار


interface Ethernet2/0
 spanning-tree cost 10

مقدار COST را برای آن پورت در همه VLAN ها برابر با مقدار 10 قرار می داد.ما این کامند را لغو می کنیم :


IOU4(config)#
IOU4(config)#INTerface ETHernet 2/0
IOU4(config-if)#NO SPANning-tree COST 10
IOU4(config-if)#EXIT
IOU4(config)#EXIT
IOU4#

و حالا نتیجه خروجی


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    4
       Port    65 (Ethernet2/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Root FWD 4     128.65  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 

IOU4#
IOU4#
IOU4#

همانطور که دیدیم همه چیز به وضع نرمال خود بازگشت .

همچنین برای اینکه این سناریو کامل شود من نقش سایر اینترفیس ها را هم میگذارم


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#

IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

IOU4#
IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Root FWD 4     128.65  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Root FWD 4     128.1  P2p 
Et0/1        Altn BLK 4     128.2  P2p

3

#تغییر_جریان_ترافیک #تغییر_cost
عنوان
1 STP TROUBLE TICKET 1 : COST رایگان
2 TROUBLE TICKET 2 : STP AND VLAN رایگان
3 TROUBLE TICKET 3 : STP AND TRUNK رایگان
4 TROUBLE TICKET 4 : STP AND BPDU FILTER رایگان
5 تغییر مسیر ترافیک : TROUBLE TICKET 5 رایگان
6 تغییر مسیر ترافیک 2 : TROUBLE TICKET 6 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر