تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

تغییر مسیر ترافیک 2 : TROUBLE TICKET 6

صادق شعبانی
صادق شعبانی
0 پسند
260 بازدید
0 نظر
46 ماه قبل

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L

سناریو زیر را در نظر بگیرید :

1

سوئیچ IOU2 بعنوان سوئیچ روت برای VLAN 20 انتخاب شده است .


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAn 20

VLAN0020

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#


اشکال سناریو

مدتی است که تحلیل گران ترافیک شبکه اطلاع داده اند که ترافیک ارسالی کلاینت ، به جای عبور از سوئیچ IOU2 به سمت CORE از سوئیچ IOU3 ( و IOU2 )به سمت سوئیچ CORE می رود.

2

در این سناریو تمام لینک ها GIG هستند و مقدار COST پیش فرض آنها همگی 4 است.با توجه به تغییر جریان عبور ترافیک ، احتمالا" مسیر فعلی به سمت سوئیچ IOU2 نسبت به مسیر قبلی و لینک بین IOU2 و IOU4 بهترین مسیر می باشد که احتمالا تغییری در تنظیمات دیفالت داده شده است.خب با هم بررسی می کنیم :

خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU2


IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#

خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU3


IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    4
       Port    33 (Ethernet1/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 

IOU3#
IOU3#

خروجی دستور SHOW SPANning-tree VLAN 20 در سوئیچ IOU4


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    8
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Altn BLK 10    128.65  P2p 
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 

IOU4#
IOU4#

با بررسی خروجی کامند های فوق متوجه 2 نکته خواهیم شد ، اول اینکه مقدار cost اینترفیس gig2/0از مقدار پیش فرض 4 تغییر پیدا کرده است.


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0 (gig2/0)        Altn BLK 10    128.65  P2p 

IOU4#

دوم اینکه مقدار cost از سویئچ IOU4 تا سوئیچ روت برابر با 8 است!


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20
VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    8

همچنین در خروجی SHOW RUN


IOU4#SHOW RUN
Building configuration...
!     
interface Ethernet2/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 10

همانطور که دیدیم هزینه پورت GIG 2/0 از سوئیچ IOU4 دستکاری شده است و جالب اینجاست کامند استفاده شده برای اینکار


interface Ethernet2/0
 spanning-tree cost 10

مقدار COST را برای آن پورت در همه VLAN ها برابر با مقدار 10 قرار می داد.ما این کامند را لغو می کنیم :


IOU4(config)#
IOU4(config)#INTerface ETHernet 2/0
IOU4(config-if)#NO SPANning-tree COST 10
IOU4(config-if)#EXIT
IOU4(config)#EXIT
IOU4#

و حالا نتیجه خروجی


IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24596
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    4
       Port    65 (Ethernet2/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Root FWD 4     128.65  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 

IOU4#
IOU4#
IOU4#

همانطور که دیدیم همه چیز به وضع نرمال خود بازگشت .

همچنین برای اینکه این سناریو کامل شود من نقش سایر اینترفیس ها را هم میگذارم


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 4     128.1  P2p 
Et1/0        Desg FWD 4     128.33  P2p 
Et2/0        Desg FWD 4     128.65  P2p 

IOU2#

IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 20

IOU4#
IOU4#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/0        Root FWD 4     128.65  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et1/0        Root FWD 4     128.33  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 20

VLAN0020
Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Root FWD 4     128.1  P2p 
Et0/1        Altn BLK 4     128.2  P2p

3
#تغییر_جریان_ترافیک #تغییر_cost
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...