در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

CISCO LAB 12 - VRRP

سلام

در ادامه سناریو قبل ، میخواهیم دقیقا" همان سناریو و همان خواسته ها را اینبار با پروتکل VRRP انجام دهیم :

VRRP12.45

1.کانفیگ های معمول ، مثل IP دادن به اینترفیس ها و تنظیم IP و G.W در کلاینت ها و مبحث IVR در روتر را انجام دهید.

2.می خواهیم از پروتکل VRRP استفاده کنیم و بین 2 روتر LOAD-BLANCING داشته باشیم.

3.همانطور که پیداست روتر 1 برای VLAN 2 و روتر 2 برای VLAN 4 نقش MASTER را پذیراست.

4.در هر 2 سمت TRACK بنویسید که در صورت از کار افتادن لینک پشت روتر طرف مقابل ، روتر دیگر بلافاصله MASTER شود.

5.بین روتر ها احراز هویتی از نوع MD5 استفاده کنید.


1.کانفیگ روتر R1

R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/0
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#
R1(config-if)#TRACK 1 INT ETH 0/0 LINE-PR
R1(config-track)#DELAY DOWN 5
R1(config-track)#
R1(config-track)#INT ETH 0/1
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#
R1(config-if)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 2
R1(config-subif)#IP ADD 192.168.2.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 4
R1(config-subif)#IP ADD 192.168.4.10 255.255.255.0
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#

R1#SHOW IP INT BRief 
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol 
Ethernet0/1.2       192.168.2.10  YES manual up          up   
Ethernet0/1.4       192.168.4.10  YES manual up          up 

کانفیگ روتر R2

R2#
R2#
R2#!R2
R2#EN
R2#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#INT ETH 0/0
R2(config-if)#NO SHUT
R2(config-if)#
R2(config-if)#TRACK 2 INT ETH 0/0 LINE-PR
R2(config-track)#DELAY DOWN 5
R2(config-track)#
R2(config-track)#INT ETH 0/2
R2(config-if)#NO SHUT
R2(config-if)#
R2(config-if)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 2
R2(config-subif)#IP ADD 192.168.2.11 255.255.255.0
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#ENCAPSULATION DOT1Q 4
R2(config-subif)#IP ADD 192.168.4.11 255.255.255.0
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#
R2#SHOW IP INT BRief 
Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
Ethernet0/2.2       192.168.2.11  YES manual up          up   
Ethernet0/2.4       192.168.4.11  YES manual up          up 

کانفیگ سوئیچ

SW#SHOW RUN
!     
!     
!     
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!     
interface Ethernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!     
interface Ethernet0/3
!     
interface Ethernet1/0
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
!     
interface Ethernet1/1
 switchport access vlan 4
 switchport mode access
  

2.کانفیگ پروتکل VRRP با قابلیت LOAD-BALANCING

کانفیگ پروتکل VRRP در روتر R1

R1(config)#
R1(config)#!VRRP
R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#VRRP 2 IP 192.168.2.1
R1(config-subif)#VRRP 2 PRIORITY 200
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#VRRP 4 IP 192.168.4.1
R1(config-subif)#VRRP 4 PRIORITY 150 
R1(config-subif)#

کانفیگ پروتکل VRRP در روتر R2

R2(config)#
R2(config)#!VRRP
R2(config)#
R2(config)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#VRRP 2 IP 192.168.2.1
R2(config-subif)#VRRP 2 PRIORITY 150
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#VRRP 4 IP 192.168.4.1
R2(config-subif)#VRRP 4 PRIORITY 200 
R2(config-subif)#
R1#
R1#
R1#SHOW VRRP BR
R1#SHOW VRRP BRief 
Interface     Grp Pri Time Own Pre State  Master addr   Group addr
Et0/1.2      2  200 3218    Y Master 192.168.2.10  192.168.2.1  
Et0/1.4      4  150 3414    Y Backup 192.168.4.11  192.168.4.1  
R1#

R2#
R2#
R2#SHOW VRRP BR
R2#SHOW VRRP BRief 
Interface     Grp Pri Time Own Pre State  Master addr   Group addr
Et0/2.2      2  150 3414    Y Backup 192.168.2.10  192.168.2.1  
Et0/2.4      4  200 3218    Y Master 192.168.4.11  192.168.4.1  
R2#
R2#

3.نوشتن TRACK بدینصورت که

در صورت از کار افتادن لینک پشت روتر طرف مقابل ، روتر دیگر بلافاصله MASTER شود.

کانفیگ TRACK در روتر R1

R1(config)#
R1(config)#!TRACK
R1(config)#
R1(config)#TRACK 1 INT ETH 0/0 LINE-PR
R1(config-track)#DELAY DOWN 5
R1(config-track)#
R1(config-track)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#VRRP 2 TRACK 1 DECREMENT 100
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#VRRP 4 TRACK 1 DECREMENT 100
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#EXIT
R1(config)#EXIT
R1#
R1#
*Apr 16 10:40:47.421: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
R1#SHOW TRACK
Track 1 
 Interface Ethernet0/0 line-protocol
 Line protocol is Up
  3 changes, last change 02:27:28
 Delay down 5 secs
 Tracked by:
  VRRP Ethernet0/1.2 2
  VRRP Ethernet0/1.4 4
R1#
R1#

کانفیگ TRACK در روتر R2

R2(config)#
R2(config)#!TRACK
R2(config)#
R2(config)#TRACK 2 INT ETH 0/0 LINE-PR
R2(config-track)#DELAY DOWN 5
R2(config-track)#
R2(config-track)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#VRRP 2 TRACK 2 DECREMENT 100
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#VRRP 4 TRACK 2 DECREMENT 100
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#EXIT
R2(config)#EXIT
R2#
R2#S
*Apr 16 10:42:14.599: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#SHOW TRACK
Track 2 
 Interface Ethernet0/0 line-protocol
 Line protocol is Up
  3 changes, last change 02:23:37
 Delay down 5 secs
 Tracked by:
  VRRP Ethernet0/2.2 2
  VRRP Ethernet0/2.4 4
R2#
R2#

تست کردن مبحث TRACK

R1#
R1#SHOW STAN
R1#SHOW VRRP BR 
R1#SHOW VRRP BRief 
Interface     Grp Pri Time Own Pre State  Master addr   Group addr
Et0/1.2      2  200 3218    Y Master 192.168.2.10  192.168.2.1  
Et0/1.4      4  150 3414    Y Backup 192.168.4.11  192.168.4.1  
R1#
R1#
R1#

R2#
R2#
R2#SHOW VRRP BR
R2#SHOW VRRP BRief 
Interface     Grp Pri Time Own Pre State  Master addr   Group addr
Et0/2.2      2  150 3414    Y Backup 192.168.2.10  192.168.2.1  
Et0/2.4      4  200 3218    Y Master 192.168.4.11  192.168.4.1  
R2#
R2#
R2#

R2(config)#INT ETH 0/0
R2(config-if)#SHU
R2(config-if)#SHUtdown 
R2(config-if)#EXIT
R2(config)#EXI
R2(config)#EXIT
R2#
R2#

R2#
R2#SHOW VRRP BRief 
Interface     Grp Pri Time Own Pre State  Master addr   Group addr
Et0/2.2      2  50 3414    Y Backup 192.168.2.10  192.168.2.1  
Et0/2.4      4  100 3218    Y Backup 192.168.4.10  192.168.4.1  
R2#
R2#

R1#
R1#
R1#SHOW VRRP BRief 
Interface     Grp Pri Time Own Pre State  Master addr   Group addr
Et0/1.2      2  200 3218    Y Master 192.168.2.10  192.168.2.1  
Et0/1.4      4  150 3414    Y Master 192.168.4.10  192.168.4.1  
R1#
R1#
R1#

R2(config)#
R2(config)#INT ETH 0/0
R2(config-if)#NO SHU
R2(config-if)#NO SHUtdown 
R2(config-if)#
R2(config-if)#
R2(config-if)#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
R2#
*Apr 16 10:45:28.751: %TRACKING-5-STATE: 2 interface Et0/0 line-protocol Down->Up
*Apr 16 10:45:29.732: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
*Apr 16 10:45:30.746: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*Apr 16 10:45:31.493: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/2.4 Grp 4 state Backup -> Master
R2#
R2#
*Apr 16 10:45:31.752: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
R2#
R2#
R2#
R2#SHOW VRRP BRief 
Interface     Grp Pri Time Own Pre State  Master addr   Group addr
Et0/2.2      2  150 3414    Y Backup 192.168.2.10  192.168.2.1  
Et0/2.4      4  200 3218    Y Master 192.168.4.11  192.168.4.1  
R2#
R2#

نهایتا" قرار شد بین روتر ها AUTHENTICATION از نوع MD5 داشته باشیم

R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#!AUTHENTICATION
R1(config)#
R1(config)#INT ETH 0/1.2
R1(config-subif)#VRRP 2 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R1(config-subif)#
R1(config-subif)#INT ETH 0/1.4
R1(config-subif)#VRRP 4 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R1(config-subif)#


R2(config)#
R2(config)#!----------------------------------------
R2(config)#!AUTHENTICATION
R2(config)#
R2(config)#INT ETH 0/2.2
R2(config-subif)#VRRP 2 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#INT ETH 0/2.4
R2(config-subif)#VRRP 4 AUTHENTICATION MD5 KEY-STRING CISCO
R2(config-subif)#
R2(config-subif)#

نویسنده و تهیه کننده : صادق شعبانی

تنها وب سایت صاحب امتیاز و حق نشر این مبحث آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


1

2

5

3

#load-balancing_در_vrrp
عنوان
1 CISCO LAB 1 - Root PRimary AND Root SEcondary رایگان
2 مراحل 3 گانه پروتکل درخت پوشا - CISCO LAB 2 رایگان
3 کاهش زمان همگرایی براساس HELLO TIME و عمق شبکه - CISCO LAB 3 رایگان
4 CISCO LAB 4 - portfast رایگان
5 CISCO LAB 5 - UPLINKFAST رایگان
6 CISCO LAB 6 - BACKBONE FAST رایگان
7 Cisco lab 7 – bpdu guard رایگان
8 Cisco lab 8 –auto recovery error disable رایگان
9 Cisco lab 9 – root guard رایگان
10 Cisco lab 10 – loop guard + bpdu filter رایگان
11 CISCO LAB 11 - HSRP رایگان
12 CISCO LAB 12 - VRRP رایگان
13 CISCO LAB 13 - GLBP رایگان
14 CISCO LAB 14 : ETHERCHANNEL - PAGP PART 1 رایگان
15 CISCO LAB 15 : ETHERCHANNEL LAYER3 - PAGP PART 2 رایگان
16 CISCO LAB 16 : ETHERCHANNEL - LACP رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....