تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

CISCO LAB 15 : ETHERCHANNEL LAYER3 - PAGP PART 2

درباره


این مبحث آموزشی تحت سیاست گذاری "CISCO IS EASY! AND ITPRO1400" نگاشته شده است.


در سناریو زیر قصد داریم ETHERCHANNEL را در بصورت لایه 3 ای کانفیگ کرده و از پروتکل PAGP استفاده کنیم.

1

SW1(config)#INTerface RAnge FAstEthernet 0/1-2
SW1(config-if-range)#CHANNEL-PRotocol PAGp 
SW1(config-if-range)#CHANNEL-GRoup 1 MODE Desirable

SW2(config)#INTerface RANge FA
SW2(config)#INTerface RANge FAstEthernet 0/1-2
SW2(config-if-range)#NO SWItchport 
SW2(config-if-range)#CHANNEL-PRotocol PAGP
SW2(config-if-range)#CHANNEL-GRoup 1 MODE AUto 

SW2(config-if-range)#
SW2(config-if-range)#EXIT
SW2(config)#INTerface PORT-channel 1
SW2(config-if)#IP ADDress 192.168.1.1 255.255.255.0
SW2(config-if)#NO SHUT
SW2(config-if)#EXIT
SW2(config)#EXIT
SW2#


SW2#SHOW IP INT BRief 
Interface       IP-Address   OK? Method Status        Protocol 
Port-channel 1     192.168.1.1   YES manual up          up

C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::202:16FF:FE73:D451
IP Address......................: 192.168.1.2
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0

C:\>PING 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=35ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 35ms, Average = 8ms

C:\>

SW2(config)#INTerface RA
SW2(config)#INTerface RAnge FA 0/3-4
SW2(config-if-range)#NO SWItchport 
SW2(config-if-range)#CHANNEL-PRotocol PAGP
SW2(config-if-range)#CHANNEL-GROUP 2 MODE DESirable 

SW2(config)#INTerface PORT-channel 2 
SW2(config-if)#IP ADDress 192.168.2.1 255.255.255.0
SW2(config-if)#NO SHUT
SW2(config-if)#

SW3(config)#INTErface RANge FA 0/3-4
SW3(config-if-range)#CHANNEL-PRotocol PAGp 
SW3(config-if-range)#CHANNEL-GROup 2 MODE DESirable

SW2#SHOW ETHerchannel SUMmary 
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port


Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators: 2

Group Port-channel Protocol Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1 Po1(RU) PAgP Fa0/1(P) Fa0/2(P) 
2 Po2(RU) PAgP Fa0/3(P) Fa0/4(P) 
SW2#

SW3#SHOW ETHERchannel SUMmary 
Flags: D - down    P - in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

2   Po2(SU)      PAgP  Fa0/3(P) Fa0/4(P) 
SW3#

C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::200:CFF:FEA5:1DEC
IP Address......................: 192.168.2.2
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0

C:\>
C:\>PING 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=3ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms

C:\>

SW2(config)#IP ROUTING

C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::200:CFF:FEA5:1DEC
IP Address......................: 192.168.2.2
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.2.1

C:\>
C:\>PING 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=17ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 12ms, Maximum = 17ms, Average = 15ms

C:\>

C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::202:16FF:FE73:D451
IP Address......................: 192.168.1.2
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.1.1

C:\>
C:\>PING 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=23ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 23ms, Average = 12ms

C:\>


نویسنده : صادق شعبانی

تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


1

2

5

3
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند